ТОКМАЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Меню

Важливо

AmKU

NADS

UVPZp

AB

ZRCZ

DPAZO

GUMNSUZp

PFZU

OCPVM

ZOMR

DFSMJB

 

 

У К Р А Ї Н А

 

 

ТОКМАЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної державної адміністрації

 

14.08.2014                                                                                      №  253

 

Про  затвердження  Регламенту

Токмацької районної державної

адміністрації

 

         Керуючись ст. 6, 45 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, постановами Кабінету Міністрів України від 11.12.1999 № 2263 “Про затвердження Типового регламенту місцевої державної адміністрації”, у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 31.10.2007 № 1270, (із змінами та доповненнями), від 09.10.2013 № 964 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо забезпечення здійснення місцевими державними адміністраціями виконавчої влади на відповідній території», розпорядженням голови Запорізької обласної державної адміністрації від 21.01.2014 № 7 «Про внесення змін та доповнень до розпорядження голови облдержадміністрації від 13.12.2011 № 515 «Про затвердження Регламенту Запорізької обласної державної адміністрації», зі змінами» та з метою удосконалення роботи Токмацької районної державної адміністрації:

1.                Затвердити Регламент Токмацької районної державної адміністрації   (далі - Регламент), що додається.

2.                Зобов’язати керівника апарату райдержадміністрації довести вимоги Регламенту для впровадження в практичну діяльність до начальників відділів, сектору апарату,  керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади.

3.                Начальникам відділів, сектору апарату, керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації довести вимоги Регламенту до кожного працівника.

4.                Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 26.02.2014 № 64 “Про затвердження Регламенту Токмацької районної державної адміністрації”.

5.                Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Костюк О.М.

 

 

Голова районної

державної адміністрації                                                                О.В. Гатайло

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Розпорядження голови районної державної адміністрації

 

 14.08.2014  № 253

 

Регламент
Токмацької районної державної адміністрації

 

1. Загальні положення
 

1.1. Регламент Токмацької районної державної адміністрації (далі - Регламент) регулює організаційні та процедурні питання діяльності районної державної адміністрації (далі – райдержадміністрація).

1.2. Райдержадміністрація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України “Про місцеві державні адміністрації” та іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств  та інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій та цим Регламентом.

1.3. Розгляд у райдержадміністрації питань, що належать до її компетенції, зокрема щодо делегованих районною радою повноважень, провадиться головою, першим заступником голови, заступником голови та керівником апарату райдержадміністрації (далі – керівництво райдержадміністрації), керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, начальниками відділів, сектору апарату райдержадміністрації, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами і комісіями, утвореними головою райдержадміністрації.

1.4. Робота райдержадміністрації, її апарату та структурних підрозділів є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, які становлять державну таємницю або належать до конфіденційної інформації, що є власністю держави.

Райдержадміністрація інформує громадськість про свою діяльність, залучає громадян до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що належать до її компетенції.

Висвітлення діяльності райдержадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

1.5. Положення про структурні підрозділи райдержадміністрації розробляються керівниками відповідних підрозділів, погоджуються із керівництвом райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків), а також з керівником юридичного відділу апарату райдержадміністрації (далі – юридичний відділ) і затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації.

 

2. Розподіл обов’язків між головою, першим заступником, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації , іншими посадовими особами районної державної адміністрації

2.1. Розподіл обов'язків між головою, першим заступником, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації здійснюється головою райдержадміністрації не пізніше одного місяця з дня призначення його на посаду.

При цьому повинні бути визначені:

функції і повноваження, закріплені за  посадовою особою;

відділи, сектор апарату, структурні підрозділи райдержадміністрації, діяльність яких спрямовується, координується та контролюється посадовою особою;

підприємства,  установи та організації щодо яких посадова особа забезпечує реалізацію відповідно до законодавства державної політики;

порядок заміщення голови райдержадміністрації, його першого заступника та заступника голови, у разі їх відсутності.

Головою райдержадміністрації визначаються також обов’язки посадових осіб щодо спрямування та контролю за діяльністю відповідних виконавчих комітетів Молочанської міської та сільських рад.

2.2. Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації очолюють відповідні підрозділи і несуть персональну відповідальність перед головою райдержадміністрації за виконання покладених на ці підрозділи завдань.

 

3. Планування роботи районної державної адміністрації

3.1. Робота райдержадміністрації проводиться за перспективними (річними), поточними (квартальними) планами згідно з додатком 1, а у разі потреби оперативними (місячними) планами, які затверджуються розпорядженням  голови райдержадміністрації та оперативними (тижневими) планами, які затверджуються керівником апарату райдержадміністрації.

3.2. Планування роботи райдержадміністрації здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності її структурних підрозділів та апарату.

3.3. Планування роботи райдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється з урахуванням статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

3.4. Формування планів роботи райдержадміністрації здійснюється відділом організаційної роботи апарату райдержадміністрації за пропозиціями структурних підрозділів райдержадміністрації, погодженими із керівництвом райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).

Пропозиції до перспективного (річного) і поточного (квартального) плану роботи вносяться до відділу організаційної роботи апарату райдержадміністрації відповідно до 15 грудня і 20 числа останнього місяця кварталу.

3.5. Відділ організаційної роботи апарату райдержадміністрації готує проекти перспективного (річного) і поточного (квартального) планів роботи райдержадміністрації та відповідні проекти розпоряджень голови райдержадміністрації для їх затвердження.

3.6. Перспективний план роботи “Основні напрямки діяльності райдержадміністрації “ формується за такими розділами:

соціально-економічний блок;

блок капітального будівництва та житлово-комунального господарства;

гуманітарний блок;

блок основних організаційно-масових заходів.

3.7. Плани роботи райдержадміністрації передбачають заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня (далі - акти законодавства), доручень Прем'єр-міністра України, розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій, державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, здійснення інших визначених законами, а також делегованих районною радою повноважень та забезпечення реалізації державної політики.

3.8. До планів роботи районної держадміністрації включаються:

3.8.1. актуальні питання, пов'язані із здійсненням заходів із соціально-економічного розвитку території або окремих її адміністративно-територіальних одиниць, функціонуванням галузей господарського комплексу та розв'язанням проблем у соціальній сфері, поліпшенням діяльності місцевих органів виконавчої влади, їх взаємодією з органами місцевого самоврядування, які потребують розгляду на засіданні колегії, нараді у голови райдержадміністрації, його заступників і керівника апарату райдержадміністрації та вжиття додаткових заходів;

3.8.2. перелік актів законодавства, розпоряджень голів обласної та  районної держадміністрацій, хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю;

3.8.3. перелік питань щодо підготовки проектів розпоряджень голови райдержадміністрації;

3.8.4. питання про підбиття підсумків діяльності райдержадміністрації відповідно за рік, квартал з визначенням основних напрямків подальшої роботи;

3.8.5. питання про діяльність структурних підрозділів райдержадміністрації  виконавчих комітетів Молочанської міської та сільських рад з виконання актів законодавства, розпоряджень голів обласної та районної держадміністрацій. Підготовка до розгляду діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації та виконавчих комітетів Молочанської міської та сільських рад, як правило, передбачає проведення комплексної або цільової перевірки стану справ на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

3.8.6. основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується райдержадміністрацією або в яких бере участь.

3.9. У планах роботи райдержадміністрації визначаються конкретні структурні підрозділи або посадові особи, відповідальні за здійснення запланованих заходів, а також строки їх здійснення.

3.10. Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого плану роботи райдержадміністрації за рішенням  голови райдержадміністрації.

Виключення питання з плану роботи райдержадміністрації здійснюється з дозволу голови райдержадміністрації на підставі доповідної записки заступника голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків) та керівника апарату райдержадміністрації.

3.11. Робота структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації проводиться за квартальними планами, що затверджуються заступниками голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків). Порядок планування роботи відділів апарату райдержадміністрації встановлює керівник апарату райдержадміністрації.

Формування планів роботи структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації здійснюється з урахуванням положень пункту 3.7. – 3.9.  цього Регламенту.

3.12. Додаткові (позапланові) питання включаються до плану роботи структурного підрозділу та апарату райдержадміністрації і виключаються з нього за рішенням керівництва райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).

3.13. Контроль за виконанням планів роботи райдержадміністрації, структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації здійснюється керівництвом райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації  подають до відділу організаційної роботи апарату райдержадміністрації звіти про виконання квартального плану роботи (попереднього кварталу) до 5 числа першого місяця наступного кварталу та щороку до 25 січня – звіти про виконання перспективного (річного) плану роботи райдержадміністрації. 

3.14. Зміст звітності за місяць, квартал і рік визначається питаннями, що вирішуються райдержадміністрацією та її структурними підрозділами.

Звіт про результати діяльності райдержадміністрації розміщується у місцевих засобах масової інформації.

3.15. Для формування оперативного (тижневого) плану роботи райдержадміністрації пропозиції першого заступника, заступника голови та керівника апарату райдержадміністрації щочетверга подаються  до відділу організаційної роботи апарату райдержадміністрації.

Відділ організаційної роботи апарату райдержадміністрації готує проект оперативного (тижневого)  плану, який візується заступником керівника апарату, начальником відділу організаційної роботи апарату райдержадміністрації та затверджується керівником апарату райдержадміністрації. 

3.16. Підготовка звітності райдержадміністрації, передбаченої статтями 30 і 33 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" про виконання райдержадміністрацією покладених на неї повноважень, а також соціально-економічне, суспільно-політичне, екологічне та інше становище на відповідній території проводиться відділом економіки райдержадміністрації  на основі звітів структурних підрозділів райдержадміністрації, у тому числі відділів апарату, затверджених керівництвом райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).

 

4. Організація роботи апарату районної  державної адміністрації

4.1. Структуру апарату районної державної адміністрації (далі – апарат) визначає голова райдержадміністрації. Апарат складається з сектору, відділів, які не є юридичними особами. Положення про апарат затверджує голова районної державної адміністрації.

4.2. Апарат відповідно до покладених на нього завдань:

4.2.1. опрацьовує документи, що надходять до райдержадміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень голови  райдержадміністрації;

4.2.2. здійснює опрацювання проектів розпоряджень, доручень голови райдержадміністрації та рішень районної ради; за дорученням голови райдержадміністрації розробляє проекти розпоряджень з організаційних та кадрових питань;

4.2.3. перевіряє за дорученням голови райдержадміністрації виконання законодавчих  актів, доручень Прем'єр-міністра України, розпоряджень і доручень  голів обласної та районної державних адміністрацій територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (з питань здійснення повноважень райдержадміністрації), структурними підрозділами райдержадміністрації, а також виконавчими комітетами Молочанської міської та сільських рад; вивчає та узагальнює досвід роботи зазначених органів і надає практичну допомогу в розв'язанні складних проблем, розробляє пропозиції щодо удосконалення їх діяльності; здійснює контроль за своєчасним поданням доповідей, інформаційних та інших матеріалів з питань виконання законодавчих актів, розпоряджень і доручень голів обласної та районної держадміністрацій;

4.2.4. аналізує за дорученням голови райдержадміністрації роботу органів місцевого самоврядування в межах і порядку, визначених законодавством, надає методичну та практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій;

4.2.5. здійснює правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, надає методичну та іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;

4.2.6. готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних та кадрових питань, що розглядаються головою райдержадміністрації;

4.2.7. проводить разом із структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади аналіз соціально-економічного й суспільно-політичного становища на території району, розробляє та вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо його поліпшення. Бере участь у підготовці звітів районної державної адміністрації про виконання програм соціально-економічного, культурного розвитку району, цільових програм з інших питань, а також про реалізацію повноважень делегованих районною радою;

4.2.8. здійснює організаційно-технічне забезпечення засідань колегії райдержадміністрації, а також нарад, що проводиться керівництвом райдержадміністрації, 

4.2.9. здійснює матеріально-технічне і господарсько-побутове забезпечення діяльності райдержадміністрації; забезпечує дотримання режиму роботи в адміністративних приміщеннях райдержадміністрації; забезпечує організацію приймання-передачі інформації засобами електронного зв'язку відповідно до вимог законодавства, належний протипожежний стан у приміщеннях райдержадміністрації та дотримання правил охорони праці;

4.2.10. провадить діяльність, пов'язану з державною таємницею, організовує та здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності в райдержадміністрації відповідно до вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці;

4.2.11. виконує інші функції відповідно до цього Регламенту та за дорученням керівництва райдержадміністрації.

4.3. Апарат райдержадміністрації у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, а також з виконавчими органами рад.

4.4. Діяльність апарату райдержадміністрації здійснюється відповідно до цього Регламенту, Положення про  апарат, що затверджується головою райдержадміністрації, та встановленого порядку ведення діловодства.

 

5. Кадрова робота

5.1. Кадрова робота у райдержадміністрації спрямовується на комплексне вирішення питання щодо комплектування місцевих органів виконавчої влади висококваліфікованими і компетентними працівниками.

5.2. Кадрова робота у райдержадміністрації здійснюється згідно з  затвердженим головою райдержадміністрації Положенням про організацію роботи з кадрами в Токмацькій райдержадміністрації та місцевих органах виконавчої влади й річним планом, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також роботи з кадровим резервом та керівниками підприємств, установ й організацій, які функціонують на території району.

5.3. Організацію кадрової роботи в апараті райдержадміністрації здійснює відділ кадрової роботи, у структурних підрозділах райдержадміністрації виконання кадрової роботи покладається за рішенням їх керівників на одного з працівників.

Кадрова робота в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення та врахування можливостей працівників, найбільш повне застосування їх здібностей, розвиток ініціативності, створення атмосфери заінтересованості у професійному зростанні.

5.4. Прийняття на державну службу до райдержадміністрації здійснюється відповідно до чинного законодавства про державну службу.

Керівник апарату райдержадміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації організовують вивчення ділових і моральних якостей осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців.

Прийняття працівників на роботу до апарату і структурних підрозділів райдержадміністрації на посади, що не віднесені до категорій посад державних службовців, та звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до чинного законодавства про працю.

5.5. На посади, передбачені номенклатурою посад працівників, що повинні мати допуск до роботи з таємними документами, можуть бути призначені лише особи, яким в установленому порядку оформлено допуск до державної таємниці.

5.6. У райдержадміністрації, її апараті та структурних підрозділах створюється у порядку, передбаченому Положенням про формування кадрового резерву для державної служби, затвердженим  постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2001 № 199, резерв кадрів, який підлягає щорічному перегляду та затвердженню. З особами, зарахованими до кадрового резерву, проводиться робота, спрямована на підвищення їх кваліфікації, необхідної для роботи на відповідних посадах.

5.7. З метою здійснення регулярного контролю за проходженням державної служби та професійними досягненнями державних службовців у райдержадміністрації проводяться в установленому законодавством порядку атестація та щорічна оцінка виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов'язків.

5.8. Райдержадміністрація розглядає, погоджує і вносить в установленому порядку пропозиції щодо нагородження державними нагородами, нагородами Кабінету Міністрів України та заохочує працівників апарату і структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, що функціонують на території району.

5.9. На кожного прийнятого на роботу до райдержадміністрації працівника оформляється особова справа.

5.10. Відповідальність за проведення кадрової роботи покладається на голову райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації та керівників структурних підрозділів райдержадміністрації.

5.11. Перший заступник голови, заступник голови та керівник апарату райдержадміністрації здійснюють добір кандидатур на посади керівників відділів, сектору апарату, структурних підрозділів райдержадміністрації й територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади в районі, діяльність яких вони координують згідно з функціональним розподілом обов’язків, вносять пропозиції голові райдержадміністрації щодо призначення їх на зазначені керівні посади, та представляють під час співбесіди голови з ними.

 

6. Організація роботи з документами та контролю за їх виконанням

6.1. Організація роботи з документами у райдержадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому інструкцією з діловодства, що розробляється відповідно до типової (Примірної) інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України.

Інструкція з діловодства райдержадміністрації затверджується її головою.

Здійснення контролю і перевірка виконання  документів в райдержадміністрації регулюється відповідними розпорядженнями голови райдержадміністрації.

Організація роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється в установленому законодавством порядку.

 

7. Організація розгляду звернень громадян, проведення
особистого прийому громадян, розгляд запитів на доступ до публічної інформації

7.1. Райдержадміністрація організовує в установленому порядку розгляд звернень громадян - пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг. Організація розгляду звернень громадян, у тому числі ведення діловодства та проведення особистого прийому громадян, покладається на загальний відділ апарату райдержадміністрації.

7.2. Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348.

7.3. Розгляд запитів на доступ до публічної інформації здійснюється згідно з порядком, який встановлюється окремим розпорядженням голови районної державної адміністрації.

7.4. Порушені у зверненнях громадян питання розглядаються керівництвом райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків),  керівником відповідного структурного підрозділу райдержадміністрації. Відповіді на звернення громадян готують структурні підрозділи райдержадміністрації та відділи  апарату райдержадміністрації.

7.5. Особистий прийом громадян проводить голова райдержадміністрації, його перший заступник, заступник, керівник апарату згідно з графіком, який затверджується головою райдержадміністрації.

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації проводять особистий прийом громадян згідно з графіком, затвердженим наказом начальника відповідного підрозділу.

 Графік особистого прийому громадян повинен містити інформацію про місце проведення, дні і години прийому та підлягає оприлюдненню через засоби масової інформації та офіційний веб-сайт райдержадміністрації.

Виїзні прийоми громадян посадовими особами райдержадміністрації проводяться відповідно до графіка, затвердженого головою райдержадміністрації.

7.6. Загальний відділ апарату райдержадміністрації аналізує щоквартальну роботу з розгляду звернень громадян, узагальнює пропозиції, що містяться в них, розробляє рекомендації, спрямовані на усунення причин виникнення обґрунтованих скарг і зауважень громадян, контролює вирішення порушених у них питань.

 

8. Організація правового забезпечення діяльності райдержадміністрації

8.1. Правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, а також надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань здійснює юридичний відділ апарату райдержадміністрації.

Юридичний відділ з питань правового забезпечення діяльності райдержадміністрації підпорядковується її голові, а з питань організації роботи апарату райдержадміністрації – керівнику апарату райдержадміністрації.

8.2. У своїй діяльності юридичний відділ керується Конституцією та законами України, а також актами Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств і відомств України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, розпорядженнями голів обласної та районної держадміністрацій, рішеннями районної ради.

8.3. Основними завданнями юридичного відділу є:

8.3.1. правове забезпечення діяльності райдержадміністрації;

8.3.2. організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування і неухильне додержання вимог актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;

8.3.3. підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань застосування законодавства.

8.4. Юридичний відділ відповідно до покладених на нього завдань:

8.4.1. забезпечує відповідність законодавству проектів розпоряджень, доручень голови райдержадміністрації, рішень колегії.

8.4.2. проводить правову експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, готує висновки правової експертизи у разі їх невідповідності актам законодавства та/або подає пропозиції щодо приведення таких проектів у відповідність з вимогами законодавства;

8.4.3. визначає, які розпорядження голови райдержадміністрації є нормативно-правовими актами і підлягають державній реєстрації в органах юстиції;

8.4.4. надає методичну допомогу працівникам апарату райдержадміністрації та керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків;

8.4.5. представляє інтереси райдержадміністрації у судах та інших державних органах під час розгляду правових питань або спорів;

8.4.6. виконує інші функції з правового забезпечення діяльності райдержадміністрації відповідно до цього Регламенту та положення про юридичний відділ, що затверджується головою райдержадміністрації.

8.5. Пропозиції юридичного відділу щодо приведення у відповідність із законодавством проектів розпоряджень, що суперечать чинному законодавству є обов’язковими для розгляду керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації.

Забороняється покладання на юридичний відділ завдань, що не належать до функцій відділу чи виходять за межі його повноважень.

8.6. Начальник юридичного відділу апарату райдержадміністрації:

- здійснює керівництво роботою відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань:

- бере участь у нарадах і засіданнях, що проводяться в райдержадміністрації;

- організовує роботу працівників відділу, дає відповідні доручення щодо виконання покладених на відділ завдань, вносить пропозиції стосовно заохочення працівників відділу та притягнення їх до відповідальності згідно із законодавством;

- виконує інші передбачені законодавством функції.

 

9. Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи,
служби і комісії райдержадміністрації

9.1. Для сприяння здійсненню повноважень райдержадміністрації голова райдержадміністрації  утворює консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи (ради, колегії, робочі групи тощо), служби та комісії.

Завдання, функції та персональний склад зазначених органів і служб визначає голова райдержадміністрації.

Рішення зазначених органів оформляються протоколами.

9.2. Для узгодженого розгляду питань, що належать до компетенції райдержадміністрації, обговорення найважливіших напрямів її діяльності може утворюватися колегія райдержадміністрації (далі - колегія) у складі голови райдержадміністрації (голова колегії), його заступників, керівника апарату райдержадміністрації та керівників структурних підрозділів райдержадміністрації.

9.3. До складу колегії можуть входити керівники територіальних органів центральних органів виконавчої влади (за згодою) та посадові особи органів місцевого самоврядування (за згодою).

До складу колегії райдержадміністрації можуть бути включені за пропозицією громадських організацій, підприємств, установ та організацій їх представники. 

9.4. Засідання колегії скликаються і проводяться головою райдержадміністрації, а в разі його відсутності – першим заступником голови райдержадміністрації, а у разі відсутності останнього – заступником голови райдержадміністрації. Засідання колегії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше, як дві третини від загальної кількості її членів.

9.5. На розгляд колегії виносяться, як правило, не більше трьох основних питань.    

9.6. Рішення колегії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

В окремих випадках за рішенням головуючого може бути застосована процедура таємного голосування.

Рішення колегії оформляється протоколом, який підписується головою колегії і є підставою для видання ним відповідного розпорядження.

9.7. У своїй роботі колегія райдержадміністрації керується Положенням про колегію районної державної адміністрації, яке затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації, та цим Регламентом.

 

10. Порядок підготовки та проведення нарад

10.1. Голова, заступники голови, керівник апарату, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації проводять наради з метою оперативного розгляду та вирішення питань, що належать до їх компетенції.

План проведення наради затверджує відповідна посадова особа.

10.2. Організація проведення нарад у голови райдержадміністрації та його заступників покладається на апарат райдержадміністрації та відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації.

10.3. Порядок денний, аналітичні довідки про стан справ та обґрунтування причини внесення питання на розгляд надсилаються учасникам наради завчасно, а з додаткових (позапланових) питань - подаються у день проведення наради.

10.4. Прийняті на нарадах рішення оформляються протоколами не пізніше ніж у триденний строк. У протоколі зазначаються прізвища та ініціали посадових осіб, які брали участь у нараді, питання, що розглядалися, і прийняті за результатами розгляду рішення.

Протокол наради підписується головуючим.

10.5. Контроль за виконанням рішень, прийнятих на нарадах у голови райдержадміністрації, першого заступника, заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації здійснюється структурними підрозділами райдержадміністрації, які подають голові райдержадміністрації або його заступнику чи керівнику апарату райдержадміністрації, який проводив нараду, аналітичні та інформаційні довідки про стан виконання рішень, прийнятих на нараді.  

10.6. За результатами розгляду питань на нараді можуть видаватися в установленому порядку розпорядження голови, доручення або наказ керівника структурного підрозділу райдержадміністрації.

10.7. Право офіційно повідомляти засобам масової інформації про порядок денний і підсумки розгляду питань на нарадах має уповноважена головою райдержадміністрації посадова особа.

10.8. Наради в райдержадміністрації проводяться відповідно до цього Регламенту та порядку підготовки та проведення нарад в районній державній адміністрації, який затверджується відповідним розпорядженням голови райдержадміністрації.

 
11. Порядок внесення та розгляду проектів розпоряджень
голови райдержадміністрації

11.1. Голова райдержадміністрації на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, доручень Прем'єр-міністра України, розпоряджень голови облдержадміністрацій, власних і делегованих повноважень за власною ініціативою видає одноособово розпорядження.

11.2. Проекти розпоряджень голови райдержадміністрації (далі - проекти розпоряджень) вносяться першим заступником, заступником голови,  керівником апарату райдержадміністрації, начальниками відділів, сектору апарату райдержадміністрації, керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, як за дорученням голови райдержадміністрації, так і за власною ініціативою.

Керівники територіальних органів центральних органів виконавчої влади (в межах своєї компетенції) можуть вносити проекти розпоряджень голови райдержадміністрації через першого заступника, заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), при цьому на проекті розпорядження (поряд із підписом першого заступника голови, заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації) зазначається, яким територіальним підрозділом центрального органу виконавчої влади це проект розроблено, та ставиться підпис керівника зазначеного органу.

У разі коли розроблення проекту розпорядження доручено кільком структурним підрозділам райдержадміністрації чи її апарату або іншому органу, головним розробником є виконавець, зазначений першим.

11.3. Проекти розпоряджень підлягають обов'язковому погодженню із заінтересованими структурними підрозділами райдержадміністрації, а у разі потреби з іншими органами.

У разі, коли проект розпорядження стосується розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці або інтересів окремої територіальної громади, такий проект надсилається відповідному органу місцевого самоврядування для розгляду і внесення пропозицій.

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату готують проект листа до відповідної ради за підписом першого заступника, заступника голови або керівника апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків) про погодження цього проекту нормативно-правового акту, який додається до нього. Документи надсилаються з супроводжувальним листом.

Головний  розпорядник такого проекту розпорядження додає до нього лист відповідної ради.

11.4. Головний розробник самостійно визначає заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи виходячи із змісту основних положень проекту розпорядження.

11.5. Головний розробник організовує, спрямовує й координує роботу заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації, її апарату та інших органів з розроблення проекту розпорядження, вживає вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей у їх позиціях щодо проекту (проводить консультації, узгоджувальні наради, робочі зустрічі тощо), отримує від них інформаційно-аналітичні та інші необхідні матеріали.

11.6. Заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи за зверненням головного розробника беруть участь в опрацюванні та погодженні проекту розпорядження.

11.7.  Проекти погоджуються шляхом їх візування (зазначається посада, ініціали, прізвище особи, яка візує проект розпорядження, дата візування) в аркуші погодження (додаток 8) керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, інших органів, працівниками апарату райдержадміністрації, які здійснювали його опрацювання, в обов'язковому порядку: начальником юридичного відділу, начальником загального відділу, першим заступником голови, заступником голови райдержадміністрації, який відповідає за його підготовку, керівником апарату.

Проекти розпоряджень, в яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення, надаються на візування до сектору контролю загального відділу апарату райдержадміністрації.

         Відповідно до ст. 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації" електронні версії проектів розпоряджень, які носять нормативно-правовий характер, підготовлені відповідно до п. 12 цього Регламенту, оприлюднюються розробником (головним розробником) проекту не пізніше ніж за 20 робочих днів до дати їх видання та розміщуються на веб-сайті райдержадміністрації.

Після видання головою райдержадміністрації відповідного розпорядження, головний розробник знімає з публікації проект з веб-сайту райдержадміністрації, який носить нормативно-правовий характер.

11.8. Проекти розпоряджень райдержадміністрації з кадрових питань, з питань нагородження, притягнення до дисциплінарної відповідальності готуються відділом кадрової роботи апарату райдержадміністрації й візуються: начальником юридичного відділу, начальником загального відділу, керівником апарату райдержадміністрації, першим заступником голови райдержадміністрації, у разі необхідності – заступником голови райдержадміністрації.

11.9. Відповідальність у межах своїх повноважень за зміст розпорядження несуть в однаковій мірі всі особи, які його візують.

11.10. Проекти розпоряджень райдержадміністрації в процесі візування розглядаються в першочерговому порядку.

11.11. Проекти розпоряджень райдержадміністрації, які розробляються на виконання актів законодавства, доручень Прем'єр-міністра України, розпоряджень голови облдержадміністрації погоджуються не пізніше ніж у дводенний строк після їх подання головним розробником.

11.12. Якщо заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження у визначений головним розробником строк, такий проект вважається погодженим без зауважень.

11.13. За результатами погодження проекту розпорядження головним розробником готується довідка про погодження (додаток 2), у якій зазначаються заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату, інші органи, що:

погодили проект розпорядження без зауважень;

висловили зауваження та пропозиції, враховані головним розробником;

висловили зауваження та пропозиції, не враховані головним розробником;

не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження.

11.14. Довідка про погодження може не готуватись у разі, коли проект розпорядження стосується кадрових, організаційних (внутрішніх) питань діяльності райдержадміністрації або проект розпорядження підготовлено без зауважень.

11.15. Копії документів погодження проекту розпорядження зберігаються в архівних справах головного розробника.

11.16. Неврегульовані розбіжності у позиціях заінтересованих структурних підрозділів районної державної адміністрації, її апарату та інших органів щодо проекту розпорядження оформляються головним розробником у вигляді протоколу узгодження позицій (додаток 3), який підписує керівник структурного підрозділу райдержадміністрації, її апарату, іншого органу, що є головним розробником.

11.17. Головний розробник у разі підготовки розпоряджень нормативно-правового характеру готує пояснювальну записку до проекту розпорядження (додаток 4), що повинна містити необхідні розрахунки, обґрунтування і прогнози соціально-економічних та інших результатів реалізації виданого розпорядження.

До пояснювальної записки у разі потреби можуть додаватися інформаційно-довідкові матеріали (таблиці, графіки тощо).

 

Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати чотирьох аркушів.

Подання пояснювальної записки до проектів розпоряджень нормативного характеру, в тому числі регуляторних актів, є обов'язковим.

11.18. У разі коли проект розпорядження, що готується, тягне за собою зміни або доповнення до інших розпоряджень, такі зміни або доповнення включаються в текст проекту або подаються у вигляді проекту окремого розпорядження одночасно з основним проектом. До таких проектів розпоряджень додається порівняльна таблиця (додаток 5), у якій зазначаються положення (норми) розпорядження, що є чинними, а також пропозиції стосовно викладення їх у новій редакції.

11.19. У разі проведення публічного обговорення проекту розпорядження головний розробник вносить його разом з довідкою, в якій зазначаються особи, що були залучені до такого обговорення, його результати, а також рішення щодо врахування пропозицій чи обґрунтування їх відхилення в цілому або частково.

11.20. Проект розпорядження із соціально-економічних питань, як правило, має вступну частину (преамбулу), в якій наводяться результати аналізу стану справ і причини виникнення недоліків у розв'язанні відповідних проблем, визначається мета видання розпорядження.

Нормативні положення та завдання суб'єктам відносин, передбачені у проекті розпорядження, повинні бути конкретними і реальними, спрямованими на досягнення у найкоротший строк визначеної мети та містити у разі потреби перелік виконавців і строки виконання завдань.

У проекті розпорядження можуть передбачатися у разі потреби проміжні контрольні строки інформування райдержадміністрації про хід виконання встановлених завдань.

Проекти розпоряджень з питань соціально-економічного розвитку  території у разі потреби попередньо обговорюються на засіданнях колегії райдержадміністрації.

11.21. У разі розроблення проекту розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, головний розробник проводить аналіз його регуляторного впливу відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" за Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.

Головний розробник разом з проектом розпорядження, який має ознаки регуляторного акта подає:

копію рішення територіального органу Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва в Запорізькій області про його погодження або копію рішення апеляційної регуляторної комісії про задоволення скарги головного розробника щодо відмови зазначеного органу в погодженні проекту акта разом з аналізом його регуляторного впливу;

копію повідомлення про оприлюднення проекту.

11.22. Проекти розпоряджень, які мають нормативно-правовий характер, підлягають оприлюдненню на офіційному сайті райдержадміністрації не пізніше ніж за 20 робочих днів до їх розгляду з метою прийняття. Відповідальним за оприлюднення є розробник акту. До проекту акту ним долучається довідка про розміщення проекту розпорядження на офіційному сайті райдержадміністрації за підписом керівника структурного підрозділу райдержадміністрації.

11.23. Підготовлений проект розпорядження підписується керівником органу, що є головним розробником, та вноситься голові райдержадміністрації разом з документами, передбаченими пунктами 11.7., 11.13., 11.16., 11.17., 11.18., 11.25.  цього Регламенту.

11.24. За дорученням голови райдержадміністрації або його заступника (відповідно до розподілу обов'язків) опрацювання внесеного проекту розпорядження проводиться в її апараті та у разі потреби здійснюється редагування його тексту.

Строк опрацювання проекту розпорядження в апараті райдержадміністрації не повинен перевищувати 15 робочих днів. У разі потреби зазначений строк може бути продовжено на обґрунтоване прохання посадової особи апарату райдержадміністрації.

11.25. Проекти розпоряджень підлягають обов'язковій правовій експертизі у юридичному відділі апарату райдержадміністрації.

Подання проекту розпорядження голові райдержадміністрації для вирішення питання щодо його прийняття без попереднього розгляду юридичним відділом не допускається.

У разі коли проект розпорядження подано апарату райдержадміністрації з порушенням визначених у цьому розділі вимог, юридичний відділ доповідає про це керівнику апарату райдержадміністрації, який у дводенний строк супровідним листом за своїм підписом (додаток 6) повертає головному розробникові проект розпорядження та матеріали до нього.

Юридичний відділ опрацьовує поданий проект розпорядження, зокрема проводить його правову експертизу, вносить поправки, пов'язані з приведенням проекту розпорядження у відповідність з вимогами нормопроектувальної техніки, а також у разі потреби редагує проект розпорядження.

Юридичний відділ під час проведення правової експертизи:

перевіряє проект розпорядження на відповідність Конституції та законам України, іншим актам законодавства;

оцінює ефективність обраного правового шляху врегулювання проблеми;

перевіряє проект розпорядження на відповідність вимогам, встановленим цим Регламентом, а також повноту погодження із заінтересованими органами.

У разі виявлення невідповідності проекту розпорядження чи його окремих положень актам законодавства юридичний відділ готує зауваження до такого проекту та повертає його на доопрацювання головному розробникові з відповідними пропозиціями. У разі коли недоліки проекту розпорядження не можуть бути усунені шляхом доопрацювання, юридичний відділ готує висновок (додаток 7).

Проект розпорядження, у тексті якого містяться посилання на нормативно-правові акти, подається для проведення правової експертизи разом з текстами зазначених актів.

Тривалість правової експертизи проекту розпорядження голови райдержадміністрації  допускається до 2 робочих днів.

Начальник юридичного відділу апарату райдержадміністрації або особа, яка його заміщує, під час візування проекту розпорядження голови райдержадміністрації здійснює парафування проекту розпорядження шляхом підписання кожного аркуша проекту розпорядження.

11.26. Якщо під час опрацювання проекту розпорядження виявлено необхідність внесення до нього істотних змін, проект повертається для доопрацювання та повторного погодження.

11.27. Розпорядження голови райдержадміністрації ненормативного характеру набирають чинності з моменту їх видання, якщо самими розпорядженнями не встановлено більш пізній строк набрання чинності. Розпорядження доводяться до їх виконавців, а у разі потреби - оприлюднюються.

Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного характеру підлягають державній реєстрації в Токмацькому міськрайонному управлінні  юстиції у Запорізькій області згідно з наказом Міністерства юстиції України від 19.01.2012 № 93/5 «Про затвердження Порядку проведення органами юстиції перевірок стану додержання стану законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01.2012 за № 67/20380.

Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного характеру набирають чинності з моменту їх реєстрації та офіційного оприлюдення, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк введення їх у дію.

Розпорядження голови райдержадміністрації, що стосуються прав та обов'язків громадян або мають загальний характер, підлягають оприлюдненню і набирають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк набрання чинності.

Додатки до розпоряджень голови райдержадміністрації є невід'ємною частиною таких розпоряджень і підписуються відповідними заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації, або особою яка його заміщує.

Розпорядження голови райдержадміністрації надсилаються заінтересованим органам, підприємствам, установам та організаціям і посадовим особам згідно з розрахунком розсилання (додаток 9).

Головний розробник регуляторного акту забезпечує відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" здійснення відстеження результативності прийнятого розпорядження.

11.28. Оригінали розпоряджень засвідчуються гербовою печаткою райдержадміністрації, копії розпоряджень – печаткою загального відділу апарату райдержадміністрації.

11.29. Оригінали розпоряджень підшиваються у справи в хронологічному порядку й зберігаються в загальному відділі апарату райдержадміністрації  протягом двох років, після чого передаються на зберігання до архівного відділу райдержадміністрації.

 

12. Порядок підготовки електронних версій проектів розпоряджень голови райдержадміністрації

12.1. Електронні версії розпоряджень голови райдержадміністрації, які підлягають публікації, розміщуються на веб-сайті Токмацької райдержадміністрації.

12.2. Розробники проектів розпоряджень голови райдержадміністрації перед поданням на візування керівнику апарату райдержадміністрації подають електронні версії проектів розпоряджень (крім кадрових) до юридичного відділу апарату райдержадміністрації та відповідальній особі за офіційне розміщення на веб-сайті та оприлюднення розпорядження, які роблять відмітку в аркуші погодження про прийняття електронних версій.

123. Розробники готують електронні файли проектів розпоряджень голови райдержадміністрації (далі - файли) текстовим редактором Word у форматі rtf, розмір шрифту - 14 пт., назва шрифту - Times New Roman.

Для назви файлів використовується латиниця. Назва файлів має вигляд - rozp.rtf, назва додатків - dodXX.rtf, де XX - номер додатка.

12.4. Назва файлів розпоряджень має вигляд: ДДММРРNХХХКP.rtf, де ДДММРР - дата розпорядження, N - обов'язковий знак перед власним номером, XXX - власний 3-значний номер, який до 3-х знаків доповнюється першими нулями, P - ознака публікації розпорядження (у разі, якщо розпорядження не підлягає публікації, літера Р не ставиться), rtf- текстовий формат.

12.5. Назва файлів додатків розпоряджень має вигляд: ДДММРРNХХХDY.rtf, де ДДММРР - дата розпорядження, N - обов'язковий знак перед власним номером, XXX - власний 3-значний номер, який до 3-х знаків доповнюється першими нулями, D - обов'язковий знак перед номером додатка, Y - номер додатка розпорядження.

12.6. Назва файлів архіву повинна мати такий вигляд: ДДММРРNХХХКР.zip, де ДДММРР - дата розпорядження, N - обов'язковий знак перед власним номером, XXX - власний 3-значний номер, який до 3-х знаків доповнюється першими нулями, Р - ознака публікації розпорядження (у разі, якщо розпорядження не підлягає публікації, літера Р не ставиться), zip - архівний формат.

Наприклад:

1. Розпорядження від 27.02.2006 № 77 з додатками 1 та 2 підлягає публікації. Тоді назви файлів розпоряджень та додатків матимуть такий вигляд:

270206N077P.rtf - текст розпорядження;

270206N077Dl.rtf - додаток 1;

270206N077D2.rtf - додаток 2.

Всі ці файли мають бути з назвою - 270206N077P.zip - в архіві.

2. Розпорядження від 24.03.2006 № 131 з додатками 1 та 2 не підлягають публікації. Тоді назви файлів розпоряджень та додатків матимуть такий вигляд:

240306N131.rtf - текст розпорядження;

240306N131.Dl.rtf - додаток 1;

240306N131.D2.rtf - додаток 2.

Всі ці файли мають бути з назвою - 240306N131.zip - в архіві.

12.7. Головний спеціаліст, відповідальний за офіційне розміщення розпоряджень райдержадміністрації на веб-сайті райдержадміністрації, після реєстрації загальним відділом апарату райдержадміністрації розпоряджень опрацьовує електронні версії згідно з паперовими оригіналами, здійснює у разі необхідності виправлення, приєднує електронний бланк розпорядження, перейменовує файли згідно з цим Порядком та зберігає електронні версії розпоряджень голови райдержадміністрації на відповідних мережних ресурсах апарату райдержадміністрації та публікує їх на веб-сайті Токмацької райдержадміністрації в розділі «Нормативно-правова база» «Розпорядження голови райдержадміністрації» (www.tokmak.gov.ua).

12.8. Головні розробники несуть персональну відповідальність за відповідність електронних версій їх текстовим оригіналам, визначають чи підлягає розпорядження публікації та ставлять свій підпис в аркуші погодження після слів «Електронна версія надана та відповідає текстовому оригіналу».

 
13. Публічне обговорення проекту розпорядження
голови райдержадміністрації

13.1. Проект розпорядження, який стосується життєвих інтересів широких верств населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці, прав, свобод і законних інтересів громадян, передбачає затвердження районних програм економічного, соціального, культурного розвитку, а також має важливе соціально-економічне значення для її розвитку, може бути винесений для публічного обговорення на будь-якому етапі підготовки шляхом опублікування у газеті Токмацької районної ради “Таврія” або доведення до відома населення в інший спосіб.

13.2. Рішення про проведення публічного обговорення проекту розпорядження приймає голова райдержадміністрації на підставі пропозиції головного розробника або за власною ініціативою.

Пропозиція щодо проведення публічного обговорення проекту розпорядження повинна містити обґрунтування необхідності обговорення та інформацію про джерела фінансування його проведення, стислий зміст, мету та очікувані результати видання розпорядження.

Пропозиція підписується головним розробником та візується керівниками заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації чи її апарату або іншими органами.

До пропозиції додаються проект розпорядження, завізований керівником органу, що є головним розробником, та план проведення публічного обговорення.

У плані проведення публічного обговорення зазначається:

які верстви та групи населення повинні взяти участь в обговоренні;

яких результатів необхідно досягти;

які заходи передбачено здійснити в ході обговорення;

строк проведення обговорення.

Проект розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, оприлюднюється у порядку та у спосіб, передбаченими статтями 9, 12, 13 і 20 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

13.3. Організація проведення публічного обговорення покладається на головного розробника. Головний розробник подає відділу організаційної роботи апарату   райдержадміністрації проект розпорядження разом з планом проведення публічного обговорення, обґрунтуванням необхідності його прийняття та інформацією про контактні телефони і адресу головного розробника.

Публічне обговорення проекту розпорядження проводиться відповідно до положень Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України.

13.4. Пропозиції та зауваження, що надійшли у процесі публічного обговорення проекту розпорядження, розглядаються головним розробником, узагальнюються та враховуються під час доопрацювання проекту.

Доопрацювання проекту розпорядження за результатами обговорення може бути підставою для звернення головного розробника щодо продовження строку внесення такого проекту до райдержадміністрації.

 

14. Порядок підготовки та виконання  доручень голови
районної державної адміністрації

14.1. Доручення голови районної державної адміністрації конкретним посадовим особам – це письмово оформлене завдання, яке надане головою райдержадміністрації. Доручення, як правило, є результатом: обговорення на засіданні колегії; нараді, в якій бере участь голова районної державної адміністрації; його поїздки по території району; усного завдання голови районної державної адміністрації з нагальних питань, що потребують оперативного вирішення.

         14.2. Підготовку проектів доручень здійснюють ті структури й посадові особи, яким доручалась підготовка питання на нараду або безпосередньо визначені головою районної державної адміністрації.

За підготовку проектів доручень за результатами перебування  голови районної державної адміністрації в населених пунктах району відповідає перший заступник, заступник голови чи керівник апарату райдержадміністрації, який координував підготовку поїздки, або перший заступник, заступник голови, керівник апарату райдержадміністрації, закріплений за відповідною територією, або посадова особа, яка безпосередньо визначена головою районної державної адміністрації.

         14.3. Проект доручення подається голові районної державної адміністрації на підпис не пізніше, як через 3 дні після закінчення наради або надання усного доручення.

         14.4. Проекти доручень голови районної державної адміністрації готуються з додержанням вимог цього Регламенту та встановленого порядку ведення діловодства.

         14.5. Проект доручення, підписаний головним розробником, подається в одному примірнику до юридичного відділу апарату райдержадміністрації, потім - до загального відділу апарату райдержадміністрації на корегування.

         14.6. Доручення повинно мати такі реквізити: заголовок (про що), дата, реєстраційний номер, зміст, підпис голови районної державної адміністрації. До доручення додається аркуш погодження та покажчик розсилки з прізвищем головного розробника та його номером телефону.

В дорученні повинно бути визначено:

конкретні завдання;

виконавців (структурні підрозділи райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади або конкретні посадові особи);

терміни виконання кожного завдання;

термін підготовки узагальненої інформації.

         14.7. Реєстрацію доручень, надсилання їх заінтересованим посадовим особам у 2-денний термін здійснює загальний відділ апарату районної державної адміністрації.

         14.8. Організацію виконання доручення здійснюють перший заступник голови, заступник голови районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), керівник апарату райдержадміністрації та керівники структурних підрозділів, які зазначені в дорученні.

         У визначений термін відповідальний відділ апарату, структурний підрозділ райдержадміністрації готує підсумкову інформацію про хід виконання доручення із пропозицією щодо зняття його з контролю, як виконаного, або, у разі необхідності, продовження терміну його виконання; ця інформація візується безпосереднім виконавцем, керівником відповідального відділу апарату, структурного підрозділу райдержадміністрації та подається на підпис першому заступнику голови, заступнику голови, керівнику апарату райдержадміністрації (згідно з розподілом обов’язків).

         Якщо підсумкова інформація свідчить про виконання доручення в повному обсязі, сектор контролю загального відділу апарату райдержадміністрації візує і надає її голові райдержадміністрації для прийняття рішення про зняття доручення з контролю.

         У разі, якщо доручення виконано не в повному обсязі, або інформація є неякісною і не дає можливості оцінити рівень виконання доручення, сектор контролю загального відділу апарату райдержадміністрації готує висновки та пропозиції щодо вжиття додаткових заходів для забезпечення виконання доручення.

         Якщо термін виконання доручення продовжено, відповідальний відділ апарату, структурний підрозділ райдержадміністрації забезпечує виконання доручення належним чином і в повному обсязі та інформує голову райдержадміністрації  про його виконання.

 
15.  Взаємовідносини районної державної адміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування

15.1. Взаємовідносини райдержадміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування здійснюються в установленому законами порядку з метою забезпечення належного виконання покладених на райдержадміністрацію завдань.

Контроль за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади здійснюється у встановленому законодавством порядку.

15.2. Райдержадміністрація готує та подає зауваження і пропозиції з питань розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць до проектів актів законодавства, які розробляються іншими органами.

З метою врахування громадської думки щодо проекту акта законодавства з питань розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці, що надійшов від інших державних органів для погодження райдержадміністрацією, може бути проведене його громадське обговорення.

15.3. Райдержадміністрація погоджує рішення про визначення пріоритетів та плани роботи територіальних органів центральних органів виконавчої влади, у тому числі структурних підрозділів територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, що забезпечують реалізацію повноважень центральних органів виконавчої влади (крім рішень про визначення пріоритетів та планів роботи територіальних органів МВС).

 

16. Підготовка матеріалів для розгляду районною радою

16.1. Пропозиції щодо питань, які необхідно внести на розгляд сесії районної ради, узгоджуються керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації з першим заступником, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).

         16.2. Проекти рішень районної ради готують керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації відповідно до своєї компетенції, погоджують їх із заступником голови районної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків; керівником апарату районної державної адміністрації; першим заступником голови районної державної адміністрації та з головою районної державної адміністрації.

         16.3. Матеріали для розгляду районною радою готуються з додержанням вимог, викладених у цьому Регламенті та розпорядженнях голови районної ради з питань підготовки матеріалів для розгляду районною радою.

         16.4. Погоджені проекти рішень разом із супровідним листом за підписом голови райдержадміністрації з обґрунтуванням необхідності включення питань до порядку денного сесії, передаються до виконавчого апарату районної ради не пізніше ніж за 15 днів до засідання сесії районної ради.

 

17. Система інформування

17.1. Розпорядженням голови  райдержадміністрації створюється група інформування населення, визначається день проведення єдиного дня інформування,  призначається працівник,  відповідальний за збір, обробку й подання управлінню з питань внутрішньої політики та інформації облдержадміністрації щоденної інформації про найважливіші події у житті  району, чи галузі.

         17.2. Відповідають за організацію системи збору, обробки та передачі інформації до обласної державної адміністрації керівник апарату райдержадміністрації та відділ організаційної роботи апарату райдержадміністрації.

         17.3. Порядок та періодичність надходження інформації визначаються  положенням про систему інформування в районній державній адміністрації, яке затверджується відповідним розпорядженням голови райдержадміністрації.

 

18. Порядок виїзду та оформлення відряджень

18.1. Відрядження працівників апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації, що обслуговуються відділом фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації, оформляється у відділі кадрової роботи апарату райдержадміністрації, відповідним розпорядженням голови райдержадміністрації. Підставою для оформлення розпорядженням голови райдержадміністрації є відповідний лист-виклик, або службова записка працівника з обґрунтуванням необхідності відрядження.

Після повернення з відрядження працівники у триденний термін подають до відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації фінансовий звіт. 

18.2. Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації узгоджують питання свого від`їзду у відрядження з першим заступником,   заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків.

18.3. Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації видають  накази про виїзд у відрядження працівників своїх підрозділів, включаючи й себе.

         18.4. Звіти щодо відряджень працівників структурних підрозділів  райдержадміністрації затверджують керівники цих підрозділів, а звіти   керівників підрозділів - їх заступники, які підписали їх посвідчення на  відрядження.

         18.5. Відрядження за кордон здійснюються у порядку, визначеному чинним законодавством.

 

19. Режим роботи районної державної адміністрації

         19.1 Розпорядженням голови райдержадміністрації встановлюються режим роботи та правила внутрішнього трудового розпорядку в райдержадміністрації.

     19.2. Перебування працівників апарату, структурних підрозділів райдержадміністрації у робочий час поза приміщенням повинно бути попередньо узгоджено з керівництвом цих підрозділів.

     Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації повинні доводити до відома про свою відсутність у приміщенні в робочий час першого заступника, заступника голови, керівника апарату  райдержадміністрації, згідно з розподілом обов’язків.

         19.3. У структурних підрозділах райдержадміністрації ведеться табельний облік робочого часу його працівників. Підписаний керівником структурного підрозділу табель обліку робочого часу здається в бухгалтерію структурного підрозділу 25 числа  кожного місяця.

 

20. Порядок надання щорічних відпусток

         20.1. Щорічні відпустки працівникам відділів, структурних підрозділів райдержадміністрації, що обслуговуються відділом фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації, надаються, за наявності права на них, згідно з графіком відпусток, який готується відділом кадрової роботи апарату райдержадміністрації та затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації щороку, до 15 грудня.

         20.2. Графік відпусток керівників самостійних  структурних підрозділів райдержадміністрації підлягає узгодженню з першим заступником, заступником голови райдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків.    

         20.3. Конкретний термін надання відпусток голові райдержадміністрації погоджується головою облдержадміністрації за його особистою заявою, поданою на ім’я голови облдержадміністрації, не пізніше ніж за два тижні до початку відпустки.

         20.4. Заяви щодо надання відпусток керівникам відділів, сектору апарату, структурних підрозділів райдержадміністрації, що обслуговуються відділом фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації,  попередньо візуються першим заступником, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації (згідно з розподілом обов’язків).

         20.5. Заяви щодо надання відпусток керівникам самостійних структурних підрозділів райдержадміністрації попередньо візуються першим заступником, заступником голови райдержадміністрації (згідно з розподілом обов’язків).

         20.6. Заяви щодо надання відпусток працівникам відділів, сектору апарату, структурних підрозділів райдержадміністрації, що обслуговуються відділом фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації, попередньо візуються начальником відповідного підрозділу та першим заступником, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації (згідно з розподілом обов’язків).

 

 

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                       О.М.Костюк

 

 

 

 

Додаток 1

 

до Регламенту Токмацької

районної державної адміністрації

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Розпорядження голови

районної державної адміністрації

 _  ___                      

                                          №_____________

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РОБОТИ

 

Токмацької районної державної адміністрації

 

на _________________________________

(період, на який планується робота)

 

 п/п

 

Зміст заходу

 

Обґрунтування необхідності здійснення заходу

Термін виконання

Відповідальні виконавці

1

2

3

4

5

 

 


          _________________________________________________

          Керівник апарату райдержадміністрації                     

 

_______________

(підпис)

 

_____________________

(ім'я та прізвище)

 

"___" ____________ 200__ р.

 

 

                                                                                      Додаток 2

 

                                                                                       до Регламенту Токмацької

                                                                                       районної державної

                                                                                       адміністрації

 

                                                              ДОВІДКА

                                про погодження проекту розпорядження

 

                                                       (назва)

 

Проект розпорядження розроблено ______________________________________

                                                                    (найменування структурного підрозділу,

________________________________________________________________________________

іншого органу, що є головним розробником)

________________________________________________________________________________

(підстава для  розроблення)

та погоджено:

 

без зауважень

_______________________                                                  ____________________

            (посада)                                                                                             (ініціали та прізвище)

із зауваженнями (пропозиціями), які враховано

 

 _______________________                                                  ____________________

             (посада)                                                                                             (ініціали та прізвище)

 

із зауваженнями (пропозиціями), які враховано

частково

_________________________                                               ____________________

             (посада)                                                                                            (ініціали та прізвище)

 

із зауваженнями (пропозиціями), які не

враховано

__________________________                                            ____________________

              (посада)                                                                                        (ініціали та прізвище)

 

       Структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату, інші органи, які відповідно до підпункту 11.13 Регламенту Токмацької райдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від ___________ № ___ , вважаються такими, що погодили проект без зауважень ____________

___________________________________________________________________

   

_______________________               ____________         ____________________

(найменування посади керівника                      (підпис)                       (ініціали та прізвище)

структурного підрозділу, іншого

органу, що є головним розробником)

 _________ ________201 _ р

      Додаток 3

 

                                                                                       до Регламенту Токмацької

                                                                                       районної державної

                                                                                       адміністрації

 

 

                                                              ПРОТОКОЛ

           щодо проекту розпорядження _____________________________________

                                                                                 (назва)

1. Ураховані зауваження (пропозиції )

                                                                                                                                                         

 

       Редакція частини

проекту розпорядження,

      до якої висловлено зауваження (пропозиції)

Найменування           структурного

підрозділу, іншого органу, що подав зауваження (пропозиції) та їх зміст

 

 

 

   Спосіб врахування

 

2. Неврегульовані розбіжності

 

 

 

Редакція спірної частини проекту розпорядження

Найменування           структурного

підрозділу, іншого органу, що подав зауваження (пропозиції) та їх зміст

 

 

Обгрунтовання причин відхилення зауважень (пропозицій) головним розробником

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (найменування посади керівника                       (підпис)                (ініціали та прізвище)

структурного підрозділу, іншого

органу, що є головним розробником)

 _________ ________201 _ р

                                                                                       Додаток 4

 

                                                                                       до Регламенту Токмацької

                                                                                       районної державної

                                                                                       адміністрації

 

 

                                    ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту розпорядження _____________________________________________

                                                                (назва)

 

     1. Обгрунтовання необхідності видання розпорядження

 

     Зазначається підстава розроблення проекту розпорядження (на виконання акта законодавства, доручення Прем’єр-міністра України, за власною ініціативою тощо) та стисло викладається суть проблеми, на розв’язання якої спрямовується розпорядження, і причини її виникнення, наводяться дані, що підтверджують необхідність правового врегулювання питання.

 

    2. Мета і шляхи її досягнення

 

    Розкривається мета, яку планується досягти в результаті видання розпорядження, та механізм його виконання, а також суть найважливіших положень проекту.

 

    3. Правові аспекти

 

    Зазначаються правові підстави розроблення проекту розпорядження та перелік нормативно-правових актів, що діють у відповідній сфері суспільних відносин.

    Виходячи із змісту проекту розпорядження зазначається потреба у внесенні змін до чинних розпоряджень або визнання їх такими, що втратили чинність, а також завдання з розроблення нових розпоряджень або відсутність потреби у внесенні змін до чинних чи розробленні нових розпоряджень.

    У разі коли проект розпорядження стосується прав та обов’язків громадян про це зазначається окремо.

 

    4. Фінансово-економічне обгрунтування

 

    Наводяться фінансово-економічне обґрунтування проекту розпорядження, розрахунок необхідних матеріальних і фінансових витрат, їх обсяг та джерела покриття. Якщо виконання розпорядження не потребує додаткових матеріальних та інших витрат, про це зазначається окремо.

   Детальні фінансово-економічні розрахунки можуть додаватися до пояснювальної записки.

 

 

    5. Пропозиція заінтересованих органів

 

    Зазначається, чи стосується проект розпорядження інтересів інших органів, та стисло викладається їх позиція.

    Якщо проект подано з розбіжностями, наводиться інформація про роботу, проведену з їх урегулювання (стисло повідомляється про вжиті головним розробником заходи, спрямовані на пошук взаємоприйнятного рішення, врегулювання спірної позиції, зазначається, чи проводилися переговори, консультації, робочі зустрічі, наради тощо, а також хто з посадових осіб брав у них участь).

 

     6. Регіональний аспект

 

    Якщо проект розпорядження стосується питання розвитку адміністративно-територіальної одиниці, зазначається, чи враховують положення проекту потребу регіону, його вплив на регіональний розвиток, наводиться позиція органів місцевого самоврядування, а також визначається ступінь її відображення в проекті.

 

     7. Громадське обговорення

 

    Наводяться результати проведених консультацій з громадськістю, пропозиції та зауваження громадськості і ступень їх врахування, запропоновані шляхи мінімізації негативних наслідків неврахування таких пропозицій та зауважень, а також способи врегулювання конфлікту інтересів.

   Якщо проект розпорядження не потребує проведення громадського обговорення, про це зазначається окремо.

 

     8. Прогноз результатів

 

    Дається прогнозна оцінка результатів виконання розпорядження, зазначаються критерії (показники), за якими оцінюється їх ефективність, порівнюються досягнуті результати з прогнозованими, аналізуються можливі ризики та заходи щодо їх мінімізації. Критерії оцінки ефективності повинні зазначатися в конкретних одиницях (грошові одиниці, одиниці продукції тощо). Прогнозні розрахунки та критерії оцінки ефективності можуть додаватися до пояснювальної записки.

 

_______________________               ____________         _____________________

(найменування посади керівника                       (підпис)                      (ініціали та прізвище)

структурного підрозділу, іншого

органу, що є головним розробником)

 _________ ________201 _ р

 

                                                                                       Додаток 5

 

                                                                                       до Регламенту Токмацької

                                                                                       районної державної

                                                                                       адміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

 

 

до проекту розпорядження__________________________________________

                                                                                           (назва)

 

 

 

            Зміст положення чинного

                      розпорядження

 

 

    Зміст відповідного положення

        проекту розпорядження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________      ___________     ________________________      

(найменування посади керівника                 (підпис)                     (ініціали та прізвище)

структурного підрозділу, іншого

органу, що є головним розробником)

 

 

 

 

 

 

_________ ________201 _ р

                                                                                       Додаток 6

 

                                                                                       до Регламенту Токмацької

                                                                                       районної державної

                                                                                       адміністрації

 

 

 
 

 

 

 

                                                              

 

 

 

                 ТОКМАЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

                                                                          

 

                                                            ___________________________________

                                                                   (найменування структурного підрозділу,

                                                                         іншого органу, що є головним розробником)

 

 

 

 

 

  Відповідно до Регламенту Токмацької районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації

від __________ № ______, повертаємо проект розпорядження ____________________________________________________________________

                                                            (назва)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

для приведення його у відповідність з вимогами пункту ____________________                        

зазначеного Регламенту.

 

 

Додаток: на ______арк.

 

 

Керівник

апарату райдержадміністрації      ____________      ______________________          

____________           __________       (підпис)                     (ініціали та прізвище)

                                                                                       Додаток 7

 

                                                                                       до Регламенту Токмацької

                                                                                       районної державної

                                                                                       адміністрації

 

 

                                                       ВИСНОВОК

              юридичного відділу апарату Токмацької райдержадміністрації

                                            до проекту розпорядження

____________________________________________________________________                                                                          

                                                          (назва)

 

 

Проект розпорядження розроблено _____________________________________                                                                        

                                                                     (найменування структурного підрозділу,

_______________________________________________________________________________                                                                       

                                            іншого органу, що є головним розробником)     

 

 

 

1.     За результатами проведеної експертизи виявлені невідповідності:

1) __________________________________________________________________

                         (Конституції і законам України, іншим актам законодавства,

________________________________________________________________________________

                                        розпорядженням голови облдержадміністрації)

 

2) __________________________________________________________________

                               (вимогам нормопроектувальної техніки – зазначаються недоліки,

________________________________________________________________________________

зокрема логічні та змістові)

 

          2. Узагальнений висновок ________________________________________

                                                           (наводиться узагальнений висновок та

_______________________________________________________________________________

пропозиції щодо проекту в цілому, оцінюється правова доцільність прийняття

_______________________________________________________________________________

та обґрунтованість проекту, доцільність способу правового врегулювання

_______________________________________________________________________________

питання, порушеного в ньому)

         

          Правову експертизу проекту розпорядження проведено:

________________________            __________               _____________________ (найменування посади працівника                 (підпис)                            (ім’я та прізвище)

  юридичного відділу)

 

Начальник юридичного відділу

апарату райдержадміністрації         ___________             _____________________

                                                                            (підпис)                           (ім’я та прізвище)

____ ___________201 _ р.

 

                                                                                       Додаток 8

 

                                                                                       до Регламенту Токмацької

                                                                                       районної державної

                                                                                       адміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

проекту розпорядження голови районної державної адміністрації

 

«Про_________________________________________________________________________________________________»                                                                                                                            (назва)

 

 

Проект погоджено

     

           Підпис, дата

Прізвище, ініціали

Посада

 

            1

                         2

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підлягає публікації чи ні?

 

Електронна версія надана та

відповідає текстовому оригіналу -

        

 __________________________                                  _______________________

                 (посада)                                                               (підпис головного розробника)

 

 

_________ ________201 _ р

 

                                                                                       Додаток 9

 

                                                                                       до Регламенту Токмацької

                                                                                       районної державної

                                                                                       адміністрації

 

 

 

 

 

                                              СПИСОК РОЗСИЛКИ

               проекту розпорядження голови районної державної адміністрації

 

 

«Про________________________________________________________________________________________»                                                                                                             (назва)

 

 

№ з/п

Найменування адресату

Кількість

екземплярів

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________        ____________         __________________

(найменування посади керівника                    (підпис)                     (ініціали та прізвище)

структурного підрозділу, іншого

органу, що є головним розробником)

 

 

 

 _________ ________201 _ р

 

 

Календар

<< < грудня 2017 > >>
пн вт ср чт пт сб нд
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Реєстрація

Про головне

KERP1

ugl

KERZ1

Gromadska Rada

DJ

Національний проект «Нове життя»

REMD

Президентський кадровий резерв «Нова еліта нації»

Strategia

Запозичення під державні гарантії

MSRR

ZORM

Програма забезпечення продовольчої безпеки Запорізької області на 2011-2015  роки

200-rokiv TG_Shevchenko

PNKh

ECO

Zapobigania_korypcia

ZOTIC

PROON

OSBB

ZOD_TRK

ZP

AB