ТОКМАЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Меню

Важливо

AmKU

NADS

UVPZp

AB

ZRCZ

DPAZO

GUMNSUZp

PFZU

OCPVM

ZOMR

DFSMJB

                                                                   

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної державної адміністрації

 01.02.2013      № 35

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ економічного розвитку і торгівлі

Токмацької районної державної адміністрації

 

1. Відділ економічного розвитку і торгівлі Токмацької районної державної адміністрації (далі - відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації, підзвітним і підконтрольним голові районної державної адміністрації, Департаменту економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації.

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі, іншими актами законодавства України, розпорядженнями голів обласної та районної державної адміністрацій, наказами начальника Департаменту економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації, рішеннями обласної та районної ради, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями відділу є забезпечення реалізації на відповідній території:

1) державної політики економічного і соціального розвитку;

2) державної регіональної політики з питань охорони довкілля;

3) державної цінової політики на споживчому ринку;

4) державної політики з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики;

5) державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг;

6) державної політики у сфері управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління районної державної адміністрації;

7) державної політики, у тому числі інвестиційної та інноваційної, у промисловості, галузях транспорту і зв’язку;

8) забезпечення реалізації на території області державної політики у сфері зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності, європейської інтеграції, інвестиційної діяльності;

9) сприяння створенню привабливого інвестиційного клімату та розвитку інфраструктури інвестиційної діяльності;

10) методологічне супроводження інвестиційної політики та політики у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції і зовнішньоекономічної діяльності.

4. Відділ відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) аналізує стан і тенденції соціально-економічного розвитку району, проводить оцінку внутрішньорегіональної диференціації економічного і соціального розвитку;

4) розробляє проект регіональної стратегії розвитку, забезпечує координацію виконання регіональної стратегії розвитку та підготовку звітів про її виконання;

5) бере участь у розробленні проектів прогнозів економічного і соціального розвитку України на середньо- та короткостроковий період і загальнодержавних програм економічного, соціального розвитку, інших державних цільових програм, забезпечує координацію виконання завдань, визначених цими програмами, на території району;

6) розробляє прогнози економічного і соціального розвитку на середньостроковий період та програми економічного і соціального розвитку району на короткостроковий період, а також бере участь у розробці проектів державних цільових та регіональних програм, метою яких є розв'язання проблем розвитку району;

7) забезпечує контроль за виконанням показників програм економічного і соціального розвитку району на короткостроковий період;

8) здійснює в установленому порядку моніторинг показників розвитку району для визнання депресивними; розробляє програми подолання депресивності територій і здійснює моніторинг їх виконання;

9) здійснює організаційно-методичне керівництво, координує діяльність структурних підрозділів райдержадміністрації, з питань розроблення програм економічного та соціального розвитку району на короткостроковий період, забезпечує взаємодію з ними під час розроблення державних, регіональних, місцевих, галузевих програм, а також під час розв'язання проблем комплексного соціально-економічного розвитку району;

10) проводить моніторинг впливу на економіку цінової політики на споживчому ринку регіону, аналізує стан ціноутворення на продовольчі товари, його вплив на економічний та соціальний розвиток району;

12) розробляє проект програми розвитку малого підприємництва, забезпечує її виконання, здійснює моніторинг виконання;

13) сприяє формуванню інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;

14) бере участь у розробленні пропозицій щодо забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування;

15) бере участь у складанні балансів попиту і пропозиції основних видів продовольчих ресурсів;

16) сприяє розвитку міжрегіонального співробітництва суб’єктів малого і середнього підприємництва;

17) забезпечує проведення інвентаризації та ведення обліку об'єктів державної власності, що належать до сфери управління райдержадміністрації;

18) забезпечує у межах повноважень разом з іншими структурними підрозділами участь підприємств та організацій регіону у виставково-ярмаркових заходах;

19) готує пропозиції щодо виділення коштів із резервного фонду районного, обласного та державного бюджетів;

20) розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату;

21) сприяє функціонуванню режиму максимального інформаційного сприяння у реалізації регіональної інвестиційної стратегії;

22) аналізує результати і тенденції інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності району, діяльності органів місцевого самоврядування щодо залучення інвестицій в економіку регіону;

23) сприяє розвитку зовнішньоекономічної виробничої кооперації, надає суб’єктам підприємницької діяльності району і допомогу в організації, участі та проведенні міжнародних торговельно-промислових і торговельних виставок, ярмарків і презентацій;

24) інформує суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності області про економічні, комерційні, соціальні, екологічні та інші умови, необхідні для їх діяльності;

25) здійснює методологічне забезпечення та консультативну допомогу:

у підготовці бізнес-планів;  інвестиційних паспортів і програм;

структурним підрозділам райдержадміністрації, господарюючим суб’єктам області з питань, що належать до його компетенції;

26) розробляє та направляє проекти програм транскордонного співробітництва центральним органам виконавчої влади, відповідальним за реалізацію державної політики у відповідній сфері (для підготовки у межах їх повноважень експертних висновків щодо доцільності надання державної фінансової підтримки реалізації проектів) та для надання відповідної державної фінансової підтримки;

27) бере участь у підготовці пропозицій щодо визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності;

28) аналізує стан і тенденції розвитку промисловості,  транспорту і зв’язку, та вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо забезпечення сталого розвитку відповідних галузей економіки, підвищення конкурентоспроможності;

29) сприяє розвитку регіонального ринку транспортних послуг та послуг зв’язку, координації роботи транспорту, оптимізації мережі маршрутів, по яких здійснюється перевезення пасажирів на приміських маршрутах району;

30) бере участь у:

- розробленні та виконанні цільових програм розвитку промисловості, транспорту і зв'язку;

- здійсненні заходів щодо залучення інвестицій та міжнародної технічної допомоги, спрямованих на розвиток промисловості, транспорту та зв'язку;

- у визначенні пріоритетів розвитку відповідних сфер, а також формуванні напрямів інвестиційної політики та підготовці пропозицій із зазначених питань, спрямованих на забезпечення сталого розвитку району та організацію надання послуг, підвищення їх якості та конкурентоспроможності;

31) вносить в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення законодавства України;

32) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної обласної державної адміністрації;

33) бере участь у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів у межах своїх повноважень;

34) вносить пропозиції щодо проекту районного місцевого бюджету;

35) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

36) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

37) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

38) бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації з питань соціально-економічного розвитку району;

39) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

40) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

41) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних рад;

42) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

43) інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

44) контролює виконання органами місцевого самоврядування наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади та надає відповідну методичну допомогу;

45) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

46) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення,;

47) організовує роботу з укомплектування архівних документів;

49) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

50) забезпечує захист персональних даних;

51) здійснює інші передбачені законодавством повноваження.

5. Відділ має право:

1) залучати спеціалістів інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

2) одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

6. Відділ в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також з підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян.

7. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням із першим заступником голови та директором Департаменту економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації.

8. Начальник відділу здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на відділ.

9. Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу в межах виділених коштів визначає голова районної державної адміністрації.

Кошторис і штатний розпис відділу затверджує голова районної державної адміністрації.

 

 

 

 

Перший заступник голови

районної державної адміністрації                                                         Ю.О.Тищенко

 

Календар

<< < грудня 2017 > >>
пн вт ср чт пт сб нд
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Реєстрація

Про головне

KERP1

ugl

KERZ1

Gromadska Rada

DJ

Національний проект «Нове життя»

REMD

Президентський кадровий резерв «Нова еліта нації»

Strategia

Запозичення під державні гарантії

MSRR

ZORM

Програма забезпечення продовольчої безпеки Запорізької області на 2011-2015  роки

200-rokiv TG_Shevchenko

PNKh

ECO

Zapobigania_korypcia

ZOTIC

PROON

OSBB

ZOD_TRK

ZP

AB